Godziny otwarcia

PONIEDZIAŁEK  8.00-18.00
WTOREK        8.00-18.00
ŚRODA         8.00-15.30
CZWARTEK      8.00-18.00
PIĄTEK        8.00-18.00
SOBOTA- 1-A SOBOTA
MIESIĄCA      8.00-13.00

W CZASIE WAKACJI:

PONIEDZIAŁEK  9.00-17.00
WTOREK        9.00-17.00
ŚRODA         8.00-15.30
CZWARTEK      9.00-17.00
PIĄTEK        9.00-17.00
SOBOTA        nieczynne

Facebook

 
Bursztyn, Radunia, Jurata, Jantar, Motława - Konkurs Małe Formy Teatralne w Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim 2018
piątek, 19 stycznia 2018 11:40
Drukuj Email

W dobie intensywnej globalizacji świata, nieograniczonego dostępu do Internetu, koncertów i spektakli, okraszonych nadzwyczajnymi efektami, Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, proponuje powrót do najprostszego środka komunikacji, jakim jest gest i słowo, plus symboliczna scenografia.

Sięgając do baśni i legend, kierując się kluczowymi słowami: Bursztyn, Radunia, Jurata, Jantar, Motława – proponujemy stworzenie mini spektakli, które pozwolą młodym wykonawcom na realizację swoich pragnień artystycznych, twórczą współpracę i realizację zadań w grupie. Widzom natomiast ułatwią „powrót” do lat dziecięcych, kiedy bajki i legendy przenikały się z rzeczywistością.

Regulamin Konkursu 

Małe Formy Teatralne

w Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim 2018

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji Konkursu pt. „Małe Formy Teatralne”, zwanego dalej „Konkursem”, organizowanym pod hasłem Bursztyn, Radunia, Jurata, Jantar, Motława.

2. Konkurs organizowany jest przez: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, ul. Fryderyka Chopina 34 oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 34

3. Celem Konkursu jest wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez przybliżenie dzieciom i młodzieży legend i podań ludowych regionu w atrakcyjnej formie, zachęcającej do twórczego i aktywnego podejścia w konstruowaniu ich przekazu. Jedną z nich jest formuła konkursu teatralnego.

4. Zwycięzcami Konkursu zostaną te grupy, których przedstawienie teatralne zostanie najlepiej ocenione przez Jury konkursowe, wg kryterium oceny zawartej w Regulaminie.

5. Osoba/Osoby spełniające warunki Konkursu i postanowienia Regulaminu, a zgłoszone do Konkursu za swoją wiedzą i zgodą zwane są dalej „Grupą”. Osoba zgłaszająca Grupę do uczestnictwa w Konkursie zwana jest dalej „Osobą zgłaszającą”. W skład Grupy wliczony jest również Opiekun artystyczny.

6. Opiekunem artystycznym jest osoba, która podjęła się przygotowania Grupy do Konkursu, z którą Organizator będzie się kontaktował w kwestiach związanych z Konkursem.

7. Przez przesłanie zgłoszenia Osoba zgłaszająca potwierdza, że zgłaszana Grupa zapoznała się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W Konkursie może uczestniczyć każdy uczeń szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych z Pruszcza Gdańskiego.

2. Grupy wiekowe:

• klasy 1- 3 (Szkoły Podstawowe)

• klasy 4 - 6 (Szkoły Podstawowe)

• klasy 7 (Szkoły Podstawowe) oraz 2 i 3 Gimnazjum.

3. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

4. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie oznacza, że wszyscy członkowie zgłaszanej Grupy wyrażają nieodpłatnie, nieodwołalną zgodę na publiczne ujawnienie swoich imion i nazwisk (ewentualnie innych danych) na stronie internetowej i profilach społecznościowych: CKiS w Pruszczu Gdańskim, PIMBP w Pruszczu Gdańskim oraz w innych portalach internetowych i massmediach współpracujących z Organizatorem.

III. REGULAMIN KONKURSU MAŁE FORMY TEATRALNE W FAKTORII HANDLOWEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM 2018

1. Zgoda, o której mowa w punkcie 4 powinna zostać wyrażona pisemnie przez prawnych opiekunów tych osób (do Regulaminu dołączono formularz zgody- Złącznik nr 1).

2. Przez zgłoszenie do Konkursu członkowie Grupy wyrażają zgodę na wykorzystywanie swoich danych personalnych, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi przez Organizatora, w szczególności dla potrzeb prezentacji internetowej oraz innych przekazów związanych z Konkursem.

3. Poprzez zgłoszenie do Konkursu członkowie Grupy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i/lub głosu w materiałach graficznych i audiowizualnych, sporządzonych przez Organizatora podczas trwania Konkursu i finału Konkursu. Materiały te będą wykorzystywane do promocji Konkursu w roku jego odbycia, jak też w latach następnych.

4. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu przez Grupę biorącą udział w Konkursie pozbawia ją prawa do uczestnictwa w nim.

IV. ZASADY KONKURSU

1. Tematem przedstawienia teatralnego powinny być baśnie i legendy, kierujące się kluczowymi słowami: Bursztyn, Radunia, Jurata, Jantar, Motława.

2. Czas przedstawienia nie może przekraczać 15 minut.

3. Grupa nie powinna przekraczać 7 osób.

4. Autorem scenariusza przedstawienia może być jedna osoba, kilka osób lub zespół/Grupa.

5. Forma prezentacji przedstawienia jest dowolna.

6. Przedstawienie powinno być oryginalne, wcześniej nieprezentowane.

7. W przedstawieniu można wykorzystać dowolną scenografię, kostiumy, oraz muzykę, jeżeli nie narusza praw autorskich.

8. Grupa powinna samodzielnie zaopatrzyć się w rekwizyty niezbędne do przedstawienia. W sprawie wyposażenia jak: meble, ławki i podobne, Opiekun Grupy powinien skontaktować się z Organizatorem, czy będzie on w stanie dostarczyć Grupie wybrane elementy na finał Konkursu.


V. ZASADY ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIA

1. Osoba zgłaszająca do Konkursu Grupę artystyczną zobowiązana jest do podania w zgłoszeniu następujących informacji: imię i nazwisko Opiekuna artystycznego, telefon kontaktowy do Opiekuna, nazwę i adres szkoły, do której uczęszczają członkowie Grupy, imiona i nazwiska wszystkich osób, które są członkami zgłaszanej grupy artystycznej oraz adres e-mail (niezbędny do weryfikacji zgłoszenia) Osoby zgłaszającej – Opiekuna Grupy. Dołączone zgody pisemne ( Załącznik nr 1).

2. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Grupa wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, rozpowszechnianie materiału konkursowego (z uwzględnieniem praw autorskich) oraz materiałów związanych z Konkursem (zdjęcia i filmy) na stronach internetowych i profilach Społecznościowych: CKiS w Pruszczu Gdańskim, PIMBP w Pruszczu Gdańskim oraz w innych portalach internetowych i massmediach współpracujących z Organizatorem.

4. Udzielone przez Grupę biorącą udział w Konkursie zezwolenie, o którym mowa powyżej nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw. Powyższa zgoda oraz licencja zostają udzielone na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania jakąkolwiek techniką ( w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

b) zwielokrotniania jakakolwiek techniką ( w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych; publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiału (m.in. udostępniania w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów nieodpłatnych);

d) publicznego wykonania;

e) publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.);

f) wyświetlania.

5. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Grupa potwierdza, że ma pełne prawo do dysponowania materiałem oraz, że korzystanie z materiału nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, przysługują jej autorskie (i pokrewne) prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Grupa potwierdza, że przysługujące jej prawa do materiału Konkursu Małe Formy Teatralne obejmują w szczególności prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VI. PRZEBIEG KONKURSU

1. Przegląd Małych Form Teatralnych odbędzie się w Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim 26 maja 2018 roku (sobota), godz13. 00.

2. Osoba zgłaszająca Grupę do udziału w Konkursie powinna przesłać kartę zgłoszeniową do dnia 16 marca 2018 r. (piątek) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 48 604-342-552 – Daniel Saulski.

3. Karta zgłoszeniowa – Załącznik nr 2, dołączona do Regulaminu.

4. Organizator powołuje Jury Konkursowe, w skład którego wejdą Artyści scen Trójmiasta.

5.Kryteria oceny przedstawienia teatralnego:

a) sposób przekazania treści;

b) związek z tematem;

c) forma i pomysłowość wykonania;

d) jakość i profesjonalizm gry aktorskiej.

VII. NAGRODY

I Nagroda - Dla każdej grupy wiekowej – Rejs Galeonem „Lew”

.

II Nagroda - Dla każdej grupy wiekowej – zajęcia w Autorskiej Galerii Sztuki „Szary Ganek” w Pruszczu Gdańskim.

III Nagroda - Dla każdej grupy wiekowej – strzelanie z łuku klasycznego na terenie Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim.

Specjalna Nagroda Jury dla wybijającej się indywidualności Przeglądu Małych Form Teatralnych.

Decyzje Jury są nieodwołalne.

Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie Danych personalnych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie Danych personalnych niezbędnych do rejestracji Grupy uczestniczącej w Konkursie oraz niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji uczestników Konkursu prowadzi do odmowy przyznania prawa do uczestnictwa w Konkursie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu z ważnych powodów.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w punkcie 1 powyżej, Organizator poinformuje o takich zmianach telefonicznie oraz na stronach internetowych CKiS w Pruszczu Gdańskim oraz PiMBP w Pruszczu Gdańskim.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Konkursu;

b) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezawinionych przez Organizatora, w szczególności, jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

c) zgłaszanie się do Konkursu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.

d) Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu w :

1. CKiS w Pruszczu Gdańskim

ul. Fryderyka Chopina 34 .

2. PiMBP w Pruszczu Gdańskim

ul. Wojska Polskiego 34.

 

Załącznik nr 1

Zgoda na publikację wizerunku

oraz przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam nieodpłatnie zgodę na utrwalanie przez: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, ul. Fryderyka Chopina 34, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 34 prezentacji przedstawianych podczas Konkursu Małe Formy Teatralne, który odbędzie się w Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim w 2018 roku (zarówno w formie zdjęć, nagrań audio-video), zawierających wizerunek mojego/mojej syna/córki ………………………………………………………………………………………………….,

oraz zamieszczanie materiałów zawierających ten wizerunek na stornach internetowych Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim, na portalach społecznościowych tych instytucji, w tym w serwisie Facebook, w serwisie facebook, oraz na materiałach drukowanych w/w instytucji kultury i rozpowszechnianych w ramach działań promocyjnych/informacyjnych (np. plakaty ulotki, itp.).

Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka przekazanych Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim w związku z udziałem mojego dziecka w Konkursie Małe Formy Teatralne dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji oraz organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

 

……………………………

(miejscowość, data)

………………………………………………………….

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka)

 

Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU

Małe Formy Teatralne 2018

FORMULARZ WYPEŁNIJ ELEKTRONICZNIE LUB RĘCZNIE - CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

 

 

Nazwa szkoły: …………………….................................................................................

…………………….........................................................................................................

Adres szkoły:…………………………...........................................................................

…………………….........................................................................................................

Imię i nazwisko Opiekuna artystycznego:………………..............................................

 

Numer telefonu kontaktowego do Opiekuna artystycznego:……..................................

 

Adres e-mail do Opiekuna artystycznego:………………...............................................

 

 

Imiona i nazwiska członków Grupy:

 

1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………..........

3. …………………………………………………..

4. …………………………………………………

5. ………………………………………………….

6. …………………………………………………..

7. ………………………………………………………

 

Tytuł przedstawienia

 

……………………………………………………….....................................................

 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:

Oświadczam, że wszyscy członkowie grupy zostali zapoznani z regulaminem konkursu Małe Formy Teatralne 2018 i został on przez nich zaakceptowany.

 

Regulamin dostępny jest na stronach internetowych:

http://www.ckis-pruszcz.pl/ oraz http://www.biblioteka-pruszcz.pl/

 

Kartę zgłoszeniową należy przesłać do Pana Daniela Saulskiego na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 48 604-342-552 do dnia 16 marca 2018 r. (piątek) godzina 23:59.