Afera w Bibliotece

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VII szkół podstawowych i gimnazjalistów do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. „Afera w Bibliotece”. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej opowiadanie, którego akcja rozgrywa się w bibliotece. Na prace czekamy do końca kwietnia. Szczegóły w załączniku.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO pt. „Afera w Bibliotece”

I. Organizator

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim.

II. Cele konkursu

1. Podniesienie świadomości wiedzy o historii miasta Pruszcza Gdańskiego oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

2. Promocja działalności Biblioteki.

3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

III. Zasady uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu gdańskiego.

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I – Uczniowie szkół podstawowych: klasy IV-VI

Kategoria II – kl. VII i uczniowie gimnazjów

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej opowiadanie, którego akcja rozgrywa się w bibliotece lub na tle biblioteki.

5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane:

– tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres szkoły lub domowy, telefon kontaktowy – do nauczyciela lub opiekuna prawnego.

6. Każdy uczestnik konkursu może napisać i złożyć tylko jedną pracę.

IV. Termin i miejsce nadesłania prac

1. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie 3 strony A4) i w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.labasiewicz@biblioteka-pruszcz.pl i na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 34, 83-000 Pruszcz Gdański

2. Prace należy składać w kopercie z dopiskiem „Konkurs literacki” w terminie od 9.04.2017 do 30.04.2018 roku w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim.

3. W e-mailu należy podać: imię, nazwisko, adres, wiek oraz numer telefonu do Rodziców/Opiekunów.

VI. Kryteria oceniania

• poprawność stylistyczna i językowa,

• poziom literacki pracy,

• samodzielność i oryginalność.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteki, laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową.

2. Osoby, które zajęły miejsca od 1 do 3 w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody książkowe.

3. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.

4. Zwycięskie opowiadania mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka-pruszcz.pl, Facebooku Biblioteki oraz portalach społecznościowych, lokalnej prasie. Decyzja o publikacji należy do Organizatora.

5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.biblioteka-pruszcz.pl oraz Facebooku Biblioteki.

9. O dokładnym terminie rozdania nagród Organizator poinformuje na początku maja.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą publikację nadesłanej pracy.

2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac lub ich fragmentów w publikacjach promujących działalność Biblioteki bez uiszczania honorarium autorskiego.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

5. Prace konkursowe nie będą zwracane.

6. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

Informacje dodatkowe:

1. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

2. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub opiekun prawny dziecka, a także zgody rodziców (prawnych opiekunów) uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu oraz zgodę na udostępnienie wizerunku uczestników konkursu (załącznik nr 2).

4. Do regulaminu są dołączone dwa załączniki.

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO – Załącznik nr 1

UWAGA:

Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia nie wezmą udziału w konkursie.

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

AUTOR PRACY:

Imię ………………………………………………………..

Nazwisko………………………………………………..

Rok urodzenia ……………………………

klasa…………………………………….szkoła…………………………………………….

OPIEKUN PRAWNY:

Imię ………………………………………………..

Nazwisko…………………………………………………………………………………

…………………………….. …………………………………………………….

podpis autora pracy podpis opiekuna prawnego

ADRES DOMOWY:

…………………………………………ulica ……………………………………………..

…………………..

kod ……………………………………………….. miejscowość……….

………………………………………………

Tel. ……………………………………………….

e-mail:……………………………………………………………

OŚWIADCZENIE:

Przystępując do konkursu, przekazuję moją pracę oraz przenoszę pełne prawa autorskie do tej pracy na rzecz organizatorów konkursu. Przyjmuję również do wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na potrzeby promocji konkursu organizowanego przez Powiatowa i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Zgoda na publikację wizerunku – Załącznik 2

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 34 wizerunku mojego/mojej syna/córki ……………………………………………………… utrwalonego podczas zajęć, na:

* stronach społecznościowych, w tym w serwisie Facebook oraz w prasie

* na stronie internetowej biblioteki

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim pragnie poinformować, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które szczególności mogą nie zapewnić dostatecznego poziomu ochrony.

Pani/a dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

……………………………

(miejscowość, data) …………………………………

(czytelny