Badanie ankietowe dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców, warunków życia i kierunków rozwoju miasta Pruszcz Gdański

Szanowni Państwo,

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału  w Badaniu ankietowym dotyczącym potrzeb i oczekiwań mieszkańców, warunków życia i kierunków rozwoju miasta Pruszcz Gdański.

Badanie ankietowe kierowane do Państwa stanowi istotną część prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020-2030. Określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców umożliwi władzom samorządowym oraz autorom strategii poznanie poglądów i opinii w najważniejszych dla rozwoju miasta aspektach.

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do wypełniania ankiety. Kwestionariusz zawiera łącznie 32 pytania i jego wypełnienie zabierze maksymalnie 10 minut.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/929724?newtest=Y&lang=pl

Ankieta jest anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień, a wypełnione przez Państwa kwestionariusze nie będą publicznie udostępniane. Wyniki badania będą wykorzystane do opracowania diagnozy strategicznej dotyczącej warunków życia w mieście  oraz sformułowania przemyślanych i uzasadnionych propozycji kierunków rozwoju Pruszcza Gdańskiego.

Udział w ankiecie jest dobrowolny. Mogą Państwo odmówić udzielenia odpowiedzi na niektóre pytania.

Ankieta jest dostępna również na stronie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański:

Administratorem danych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: iod@pruszcz-gdanski.pl). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.  Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy.

Zamknij menu