Konkurs plastyczny na ilustrację do wiersza Agnieszki Frączek!

Z wielką przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w „Konkursie plastycznym na ilustrację do wierszy Agnieszki Frączek”. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów klas 0 szkół podstawowych z terenu Pruszcza Gdańskiego. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4. Wystawa pokonkursowa i finał Konkursu odbędą się w maju w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim w ramach Tygodnia Bibliotek.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

 

 

Uczestnicy:

1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów kl. 0 szkół podstawowych w Pruszczu Gdańskim.

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I – dzieci 3-4-letnie

Kategoria II – dzieci 5-6-letnie

Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej poświęconej twórczości Agnieszki Frączek.

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4.

3. Przy ocenie prac, jury konkursu będzie brało pod uwagę ich oryginalność, estetykę oraz związek ilustracji z tekstem literackim.

4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.

5. Nauczyciel dokonuje wstępnej selekcji prac.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzanie wyobraźni oraz zachęcanie do czytania i poznawania najpiękniejszych utworów poetki.

Zgłoszenia i terminy:

1. Prace należy przesłać pocztą na adres:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Wojska Polskiego 34

83-000 Pruszcz Gdański

lub dostarczyć bezpośrednio do Wypożyczalni dla Dzieci w godzinach 09:00 – 17:00 do 28 kwietnia 2017 roku.

2. Praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać imię i nazwisko autora pracy, adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego i nr telefonu, a także tytuł wiersza, do którego wykonano ilustrację.

3. Wystawa pokonkursowa i finał Konkursu odbędą się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim.

4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

Informacje dodatkowe:

1. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac (wraz z danymi osobowymi autorów) w prasie, na plakacie i innych materiałach promocyjnych.

3. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub opiekun prawny dziecka, a także zgody rodziców (prawnych opiekunów) uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu oraz zgodę na udostępnienie wizerunku dzieci na stronach www (załączniki nr 2 i 3) oraz Facebooku.

4. Do regulaminu są dołączone trzy załączniki.

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, które jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki.

Załącznik nr 1

Karta uczestnika Konkursu plastycznego na ilustrację do wierszy Agnieszki Frączek

 

Imię i nazwisko autora:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klasa:

. . . . . . . . .

Adres zamieszkania:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szkoła – adres, telefon:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miejscowość, data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis autora prac/opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu plastycznego na ilustrację do wierszy Agnieszki Frączek

 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………………………, do celów związanych z jego udziałem w Konkursie plastycznym na ilustrację do wierszy Agnieszki Frączek dla przedszkolaków i uczniów klas 0 w roku 2017.

 

………………………………………………………………….

podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu plastycznego na ilustrację do wierszy Agnieszki Frączek

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y…………………………………(imię i nazwisko) w związku z udziałem mojego syna/córki w Konkursie plastycznym na ilustrację do wierszy Agnieszki Frączek dla przedszkolaków i uczniów klas 0 szkoły podstawowej wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego syna/córki – ………………………………………………….. do celów związanych z promocją konkursu.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas konkursu mogą być zamieszczone na stronach internetowych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim i Urzędu Miasta Pruszcz Gdański oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. Podpisanie zgody jest dobrowolne.

 

 

 

……………………….

……………………………………………

miejscowość data

czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)