Noc w bibliotece z duchami i Marcinem Pałaszem

Noc w bibliotece z duchami i Marcinem Pałaszem

Po raz kolejny zapraszamy dzieci w wieku 9 – 15 lat na V edycję ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. W tym roku odbędzie się ona w sobotę 5 października 2019 r. w godzinach 20 – 23 pod hasłem “Znajdźmy wspólny język”.

Gościem specjalnym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 będzie pisarz Marcin Pałasz, który nie tylko zaprezentuje swoją twórczość (m.in. cykl o psie Elfie), ale także opowie o … duchach. Wszak nie od dziś wiadomo, że nasza książnica jest zamieszkiwana przez niecodziennych nocnych gości…

Zapraszamy wszystkie dzieciaki, które są ciekawskie i lubią się choć trochę bać.

Na spotkanie obowiązują zapisy pod adresem mailowym joanna.labasiewicz@biblioteka-pruszcz.pl. Niezbędne jest również dostarczenie podpisanej przez Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka zgody na udział w imprezie, załączonej do niniejszej informacji.

Zgodę można dostarczyć w formie podpisanego skanu lub osobiście w godz. 8.00-15.00.

Liczba miejsc ograniczona!

Jak tłumaczą pomysłodawcy akcji: „Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji. W spotkania z literaturą i jej gwiazdami.”

Zapraszamy

Zgoda rodziców na udział dziecka w akcji „Noc w Bibliotece” Organizowanej przez POWIATOWĄ I MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM ul. Wojska Polskiego 34, 83-000 Pruszcz Gdański

 • Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki

Imię i nazwisko………………………………………………………………………….

w akcji „Noc w Bibliotece”,  dnia  05.10.2019r. (sobota) od godz. 20.00 do  23.00 zwanej dalej IMPREZĄ

 • Jednocześnie informuję, że syn/córka: nie choruje/choruje na przewlekłe choroby (jakie?) ……………………………………. jest uczulony/uczulona, /nie jest uczulony/uczulona* (na co?)…………………………..

Inne uwagi……………………………………………………………………………….

 • Dane adresowe opiekuna:

Adres zamieszkania……………………………………………………………………… 

Telefon komórkowy opiekuna……………………………………………………….

4. Po zakończonej akcji:

– dziecko zostanie odebrane przez……………………………………… do godz. 23.00.

5. Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę na wykonanie przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka IMPREZY oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć. Wizerunek ten będzie zawsze wykorzystywany wyłącznie  w celach związanych z działalnością biblioteki i jej promocją.

Imię i nazwisko opiekuna, data i czytelny podpis

……………………………………………

* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA – …

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM którego kierownikiem jest Dyrektor;
 • Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem email iod@3ap.net
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych jednostki, w szczególności na potrzeby promocji oraz działań statutowych.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 • Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez POWIATOWĄ I MIEJSKA BIBLIOTEKE PUBLICZNĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez POWIATOWĄ I MIEJSKA BIBLIOTEKE PUBLICZNĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 • W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM.
Zamknij menu