Regulamin konkursu plastycznego na komiks pt. ,,DOPALACZOM STOP”

 • 1

Organizatorzy konkursu 

Konkurs organizowany jest przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 34.

 • 2

Cel konkursu 

Celem konkursu jest:

 • Propagowanie profilaktyki uzależnień, życia bez nałogów;
 • Podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków psychoaktywnych – dopalaczy;
 • Rozwijanie odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie;
 • Kształtowanie postaw asertywnych wobec zażywania środków psychoaktywnych;
 • Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu oraz kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
 • Popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 • 3

Uczestnicy

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej z terenu Pruszcza Gdańskiego.

 

 • 4

Prace konkursowe

 1. Tematyka pracy powinna ukazywać negatywne skutki związane z zażywaniem dopalaczy bądź propagująca życie bez nałogów, z daleka od dopalaczy.
 2. Prace powinny mieć orientację pionową i formatu A4. Minimalna objętość pracy – 8 kadrów. Każdy z uczestników przygotowuje komiks wykonany dowolną techniką.
 3. Autor projektu sam decyduje o treści umieszczonej w swojej pracy.
 4. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa.
 5. Praca musi zawierać na odwrocie następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa, nazwisko opiekuna plastycznego – nauczyciela lub rodzica
 6. Termin składania prac 23.11.2018 r.
 7. Prace należy składać w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 34.
 8. Osoba do kontaktu – Anita Kotwa – Kąkol , tel. (58) 682-34-79.
 • 6

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
 2. Komisja oceniać będzie:
 • Zawartość merytoryczną,
 • Kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
 • Formę estetyczną pracy.
 1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz w kategorii wyróżnienia.
 2. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 1 grudnia 2018 r. o godzinie 900 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34.

 

 • 6

Uwagi końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Zwycięskie prace staną się własnością organizatora – Biblioteki, w związku z czym mogą zostać wykorzystane w celu szeroko rozumianej promocji działalności placówki.
 3. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.
 4. Organizator nie wysyła nagród, które nie zostaną odebrane w dniu oficjalnego podsumowania konkursu. Nagrody należy odebrać osobiście w ciągu 1 miesiąca. Jeśli w tym terminie laureat nie odbierze nagrody, przychodzi ona na poczet kolejnego konkursu.
 5. Regulamin zawiera Załącznik nr 1.

 

   Załącznik nr 1

 

Zgoda na publikację wizerunku

oraz przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam nieodpłatnie zgodę na utrwalanie przez: Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną      w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 34 prac przedstawianych podczas Konkursu ,,Dopalaczom stop”, którego finał odbędzie się w siedzibie biblioteki, zawierających wizerunek mojego/mojej syna/córki

………………………………………………………………………………………….,

oraz zamieszczanie materiałów zawierających ten wizerunek na stornach internetowych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim, na portalach społecznościowych, w tym w serwisie Facebook oraz na materiałach drukowanych w/w instytucji kultury i rozpowszechnianych w ramach działań promocyjnych/informacyjnych. Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przekazanych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim w związku z udziałem mojego dziecka w w/w konkursie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji oraz organizacji i przeprowadzenia Konkursu.

                                                ..…………………………………………………………………………………

                                   (miejscowość, data, własnoręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego)