Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna • +48 58 682 34 79 • kontakt@biblioteka-pruszcz.pl

Home 9 Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY BIBLIOTEKA-PRUSZCZ.PL

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim mieszczącej się pod adresem biblioteka-pruszcz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01
Status pod względem zgodności z ustawą: strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-01
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Przybyś Dyrektor Biblioteki
E-mail: joanna.przybys@biblioteka-pruszcz.pl
Telefon: +48 58 682 34 79

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Zgłoszenia

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • na adres e-mail: kontakt@biblioteka-pruszcz.pl,
  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Bibliotekę),
  • telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr +48 58 682 34 79

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

error:
%d bloggers like this: