INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim.

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem:  iod@biblioteka-pruszcz.pl

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na umożliwieniu korzystania z zasobów bibliotecznych, zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury na podstawie ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
operator świadczący usługi pocztowe dla biblioteki,
firma windykacyjna.
5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z  art. 4421, w związku z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Oraz przenoszenia danych.

7.    Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim. Organem właściwym dla ww. skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,            ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.    Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki.

 

Skip to content