maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

„Książka moim Przyjacielem”

10.11.2020

Kochane dzieci i droga młodzieży!

Ograniczenia z powodu koronawirusa i konieczność pozostania w domu mogły sprawić, iż poczuliście się samotni. Dlatego zachęcamy Was do sięgnięcia po książkę, którą z całą pewnością można znaleźć w każdym domu. Być może będzie to tomik poezji albo dawno przez wszystkich domowników zapomniana, ukochana książka z dzieciństwa. Zapraszamy Was gorąco do podzielenia się z nami,jak czytacie i co czytacie w tym trudnym czasie, poprzez zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Książka moim Przyjacielem”.

Regulamin konkursu fotograficznego

„Książka moim Przyjacielem”

 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim    ul. Wojska Polskiego 34.
 • Cele konkursu„Książka moim Przyjacielem”:
 • Popularyzacja czytania, jako formy spędzania wolnego czasu,
 • Rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,
 • Promocja działalności biblioteki,
 • Rozwijanie wyobraźni i umiejętności graficznych,
 • Wizualizacja pasji czytania, miłości do książek.
 • Konkurs rozpoczyna się 10.11. 2020 r. i  trwać będzie do 27.11.2020 r.
 • Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, SPS w Warczu oraz placówek OREW z terenu powiatu gdańskiego.

 • Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
 • Uczniowie SPS w Warczu oraz placówki OREW
 • Klasy I-III
 • Klasy IV-VI
 • Klasy VII-VIII
 • Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestnika fotografii przedstawiającej osobę/osoby  z książką np. w trakcie czytania książki lub w sytuacji powiązanej z jej tematyką, ,,przyłapaniu” na czytaniu książki.

 • Pozostałe zasady konkursu:
 • Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 27 listopada 2020r.
 • Fotografia musi być wykonana samodzielnie, techniką dowolną  (np. kolorowa, czarno-biała, sepia, itp.)
 • Rozdzielczość wykonanej fotografii nie może być mniejsza niż 1920×1440 pikseli.
 • Fotografia powinna być zapisana w formacie jpg lub png.
 • Dopuszcza się obróbkę zdjęcia w programach komputerowych, np. Photoshop.
 • Formy dostarczenia prac: pocztą elektroniczną na adres e-mail:
 • anita.kotwa-kakol@biblioteka-pruszcz.pl, wpisując w tytule wiadomości: „Książka moim Przyjacielem”.                                                                                                                              
 • W treści e-maila z nadesłaną fotografią muszą być zawarte dodatkowe informacje, takie jak:

– tytuł zdjęcia,

– imię i nazwisko, wiek oraz adres Uczestnika konkursu, kontaktowy numer telefonu (do rodzica lub opiekuna).

 • Każdy Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną fotografię.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku. Autor fotografii przekazując zdjęcie na konkurs wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych i na publikację prac. Należy uzyskać od osoby fotografowanej zgodę na wykorzystanie jej wizerunku (w przypadku dziecka -zgodę rodziców) i załączyć ją do przekazanej pracy. Wzór do pobrania  na stornie biblioteki, zamieszczony poniżej: www.biblioteka-pruszcz.pl.
 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody przez Uczestnika konkursu lub – w przypadku osób nieletnich – przez jego rodzica czy opiekuna na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu „Książka moim Przyjacielem” organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim, zgodnie  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926       z późniejszymi zmianami), a także z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanego zdjęcia.
 • Nadesłane fotografie mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Biblioteki, na jej profilu na Facebooku, prasie oraz innych portalach internetowych.
 • Zdjęcia ukazujące treści powszechnie uznane za niewłaściwe nie będą dopuszczone do konkursu.
 • Kryteria oceny:
 • Jakość wykonanej fotografii;
 • Zgodność z tematem konkursu;
 • Oryginalność fotografii.
 •  Ogłoszenie wyników i nagrody:
 • Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora konkursu, czyli Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim. Decyzje jury są ostateczne.
 • Laureaci miejsc I, II, III, oraz wyróżnień – o ile takowe przyzna Jury konkursu, otrzymają nagrody książkowe oraz materiały promocyjne Organizatora.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w ciągu 2 tyg. od daty zakończenia konkursu.
 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Nagrody ze względu na pandemię zostaną wysłane pocztą na koszt Organizatora
 1. Postanowienia końcowe:
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego załączonych do niniejszego regulaminu zgód.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania niniejszego konkursu bez podania przyczyny.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 6. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela: Anita Kotwa-Kąkol, pracownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim pod numerem telefonu: (58) 682 34 79.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Książka moim Przyjacielem”

 Imię i nazwisko autora: ……………………………………………………………………………………………………….………………..

Wiek:……………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły:

………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail lub numer telefonu , na który przekazane zostaną informacje o wynikach

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania

………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych, na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonej do Konkursu fotografii, na jej publiczną ekspozycję oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach, na stronie internetowej PiMBP w Pruszczu Gdańskim w konkursie oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych.

.………………………………………………….

                               data i podpis rodzica/opiekuna oprawnego

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

UCZESTNIKA KONKURSU

Ja, niżej podpisany

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na udział córki/syna

…………………………………………………………….. ………………………………

Imię i nazwisko

w konkursie fotograficznym „Książka moim Przyjacielem” i akceptuję regulamin konkursu.

 ………………………………………………….

                                                                  data i podpis rodzica /opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

 1. Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego osoby fotografowanej)

 wyrażam zgodę

 …………………………………………………………………………………………………………………

(tu wpisać imię i nazwisko dziecka)

na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby konkursu „Książka moim Przyjacielem” w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Powiatowa i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim, na stronie internetowej i facebooku biblioteki oraz innych na stronach internetowych, prasie.

 ……………………………………………………………….

                                                                                       (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

                                                                                                       

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

Skip to content